Serdecznie witamy w Mazurskim Siedlisku "Dzika Kaczka"

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości i mieszkańców Siedliska Dzika Kaczka. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Definicje:

1. Obiekty Wakacyjne:

- Mazurska Chata – obiekt wynajmowany sezonowo, dom wolnostojący o powierzchni ok. 70 m2, przeznaczony dla 1-5 osób.

- Apartament Weranda, obiekt wynajmowany całorocznie, samodzielne mieszkanie w niezależnym budynku będącym częścią siedliska o powierzchni 70 m2, przeznaczony dla 1-4 osób. Oba obiekty są częścią Siedliska Dzika Kaczka i znajdują się pod adresem Płociczno 7, 19-300 Ełk.

2. Właściciel – Alina Gąszczak, Działająca jako ASC ALINA Gąszczak, NIP: 8481222042, Regon: 790345402. Siedziba firmy: Płociczno 7, 19-300 Ełk.

3. Najemca – osoba lub osoby najmujące jeden z Obiektów wakacyjnych na określony czas.

§1 Zasady ogólne

1. Apartamenty wynajmowane są na doby.

2. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego, o ile nie zapadną inne ustalenia.

3. Najemca zobowiązuje się do nie urządzania głośnych i hucznych przyjęć. W Obiektach Wakacyjnych w godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna, wobec czego osoby tam przebywające nie mogą swoim zachowaniem zakłócać spokoju innych mieszkańców.

4. Najemca zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać Obiektów w celach zarobkowych, odnajmować ich osobom trzecim ani oddawać w użytkowanie, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

§ 2 Przyjazd i zameldowanie

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych wcześniej z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

2. Ustalenie godziny przyjazdu powinno nastąpić co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na umówioną wcześniej godzinę najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy

4. Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości. Jeżeli dokument tożsamości budzi wątpliwości osoby przyjmującej Najemcę, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

5. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących wybranych urządzeń elektrycznych oraz kominka, pieców, grilla, palenia ogniska znajdujących się na terenie Siedliska i stanowiących wyposażenie Obiektów Wakacyjnych. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym Obiektów i urządzeń w nim się znajdujących.

6. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia do Obiektów równoznaczne jest z tym, że Obiekt został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

§ 3 Zasady przedłużenia pobytu

1. Życzenie przedłużenia pobytu Najemca powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu Apartamentu. Zostanie ono uwzględnione w miarę możliwości.

2. Koszt przedłużenia pobytu do godziny 15.00 wynosi 150zł i jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu, zgodnie z ust. 1.

3. Zatrzymanie Obiektu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego uzgodnienia będzie traktowane jako przedłużenie pobytu i skutkuje pobraniem stosownej opłaty wg cennika.

4. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu, Najemca zobowiązany jest opuścić Obiekt Wakacyjny. W razie odmowy Najemca obowiązany jest do zapłaty stosownej opłaty wg cennika oraz uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 450 zł za każdą dobę pobytu.

§ 4 Opuszczenie Obiektów Wakacyjnych

1. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest opuścić obiekt do godziny 11:00.

2. Wynajęty Apartament lub Dom należy pozostawić w stanie technicznym zgodnym ze stanem z dnia przyjazdu.

3. Wcześniejszy wyjazd Najemcy, z przyczyn niezależnych od właściciela Apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi oraz poniesione świadczenia.

§ 5 Regulowanie należności za pobyt w Obiektach Wakacyjnych

1. Najemca winien uregulować należność za pobyt w momencie rezerwacji w formie dostępnej na stronie www.dzikakaczka.eu, najpóźniej w dniu przyjazdu.

2. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania Najemcy i wydania klucza do Obiektu.

3. Zasady rozliczenia pobytu:

a) Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt przed przyjazdem.

b) Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub przypadku nie pojawienia się Najemcy.

§ 6 Zasady pobytu w Siedlisku Dzika Kaczka

1. W Obiektach Wakacyjnych może przebywać liczba osób zadeklarowana przy zameldowaniu.

2. Przebywanie osób niezameldowanych w Obiektach po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie wg aktualnego cennika i zasad dotyczących liczby osób dla danego Obiektu Wakacyjnego.

3. Obiekty przekazywane są w stanie czystym i uporządkowanym. W trakcie pobytu obowiązek utrzymania porządku spoczywa na Najemcy.

4. Możliwe jest sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy za dodatkową opłatą w wysokości: Mazurska Chata – 50 zł, Apartament Weranda – 40 zł. Sprzątanie Obiektu nie obejmuje wymiany ręczników i pościeli. Możliwość wymiany pościeli i ręczników, jak również korzystanie z pralki, proszę uzgadniać indywidualnie.

5. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia prosimy zgłaszać bezpośrednio, telefonicznie na numer kontaktowy: +48 698 652 804 lub pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. W wynajmowanych i udostępnianych gościom miejscach wewnątrz budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za złamanie zakazu Najemca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.

7. W Obiektach obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Obiektach Siedliska Dzika Kaczka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

9. Właściciel Siedliska Dzika Kaczka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów wartościowych należących do Najemcy, jak również za uszkodzenia lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Najemcy.

10. Dostęp do Internetu na terenie Apartamentów jest bezpłatny. Użytkownik ogólnie dostępnej sieci zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie wykorzystywał Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem (w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania z nielegalnych stron pornograficznych, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp.). Korzystanie z programów typu P2P jest zabronione.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia właściciela w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek szkody. Za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub braki przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Najemcy lub osób odwiedzających, odpowiedzialność materialną ponosi Najemca.

2. Właściciel zastrzega sobie możliwość pobrania od Najemcy kaucji w wysokości połowy kosztów pobytu w momencie zameldowania. Właściciel może z wpłaconej kaucji pokryć należności powstałe w związku z powstałymi szkodami.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamentach mogą zostać odesłane na koszt Najemcy pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania odpowiedniej dyspozycji od Najemcy przedmioty zostaną przechowane przez okres 14 dni.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, właściciel ma prawo do odmowy dalszego świadczenia usług, łącznie z koniecznością niezwłocznego zakończenia pobytu wraz z uregulowaniem wszelkich należności za zamówione świadczenia i zapłatą za ewentualne szkody.

5. Właściciel ma prawo odmowy przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu albo w inny sposób zakłócił spokój osób trzecich.

6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza z pilotem, pobrana zostanie opłata w wysokości 250 zł.

7. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń stwierdzonych przy odbiorze Apartamentu przez wyznaczoną osobę, będą dochodzone na drodze sądowej. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.